Ponte dos Santos
taken 2009.03.17, 57 images (19 columns by 3 rows), 30975 x 4513, 0.14 gigapixels, fov icon182° x fov icon26.5°