Praza de españa (RIbadeo)
taken 2009.07.04, 88 images (22 columns by 4 rows), 35890 x 5359, 0.19 gigapixels, fov icon224° x fov icon33.4°